Azure Bot Service

標籤 (共 1 篇文章)

建立 Azure Bot Service 來測試 Bot Framework

上一篇文章我們介紹了如何使用 Microsoft Bot Framework SDK 打造跨平台聊天機器人,今天我們來介紹一下如何使用 Azure Bot Service 來測試 Bot Framework,並且為未來發佈到各個平台做準備。

繼續閱讀